ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

I. ПРЕАМБЮЛ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта www.indorio-art.com.

Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.

Уебсайтът  www.indorio-art.com е собственост на „ИНДОРИО Арт“ ООД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Уебсайта и  Собственика на www.indorio-art.com и имат за цел да уредят условията, при които Собственикът на уебсайта предлага информационните ресурси, стоки и търговски услуги на потребителите през уебсайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес “www.indorio-art.com” (наричан по-долу за краткост уебсайта).

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.indorio-art.com.

Собственикът предоставя за ползване на Потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване чрез интернет сайта си при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 45-61 от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

С ползването на интернет сайта, всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра или е стартирано мобилното приложение, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен доброволно и съзнателно с настоящите Общи условия за ползване. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирaне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ получателя на услугата към други интернет страници или подстраници от сайта. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на интернет сайта, след като той се е заредил в браузъра на получателя на услугата или ненапускане на мобилното приложение.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до собственика на посочените адрес или електронна поща за контакти.

С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

II. Данни за собственика на уебсайта:
 1. Наименование на фирма: „ИНДОРИО Арт“ ООД;
 2. Уебсайт: https://www.indorio-art.com;
 3. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност ЕИК/БУЛСТАТ: BG206828826;
 4. Седалище и адрес на управление: гр. София: ж.к. Христо Смирненски № 33, ет. 4, ап. 20;
 5. Данни за кореспонденция: гр. София,  ул. Константин Петканов № 25, ет. 3, ап. 122;
 6. Служебен имейл за комуникация с клиенти: sales@indorio-art.com, support@indorio-art.com;
 7. Служебен имейл за жалби и оплаквания: complaint@indorio-art.com;
 8. Телефон за връзка: 089 3017 944;
 9. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
 10. Управител: ПЕТЪР ПЕТРОВ;
Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А

Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg

Уебсайт: http://www.kzp.bg

Телефон +35929330517

Факс +35929884218

Въпроси и работно време:

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн по електронна поща или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.

Посоченият в т. 3 от настоящия раздел адрес за кореспонденция на Собственика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“

Фирмата е „ИНДОРИО Арт“ ООД;

2. „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“

Уебсайтът www.indorio-art.com;

3. „ПОТРЕБИТЕЛ“

Всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, посещаващи и/или ползващи, по какъвто и да е начин (включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.) уебсайта и електронния магазин www.indorio-art.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;

4. „КЛИЕНТ“

Всяко лице ,което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от www.indorio-art.com;

5. „ПРОИЗВОДИТЕЛ“, „ПАРТНЬОР“

Всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя своите артикули, услуги и допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта www.indorio-art.com.

6. „УСЛУГИ“

Услуги на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в уебсайта. Услугите са предоставяни от Собственика “във вида, в който са”. Собственикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. Собственикът не носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

7. „БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ“

Услугите, предоставяни на регистрирания потребител от собственика на уебсайта, за достъп до които е достатъчна регистрацията, съгласно настоящите Общи условия. Безплатните услуги, предоставяни от Собственика чрез уебсайта, включват всички услуги, които не са в кръга на платените.

8. „ПЛАТЕНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ“

Предоставяни от собственика чрез електронния магазин са стоки и/или услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на потребителя и заплащане на цената на съответната стока и/или услуга.

9. “ПРОДУКТ/И“/“СТОКИ“

Предлаганите за продажба предмети, свързани с интериорния дизайн като: картини, лампи, осветителни тела, часовници, 3D принтове, стенни декорации, бижута, мебели, изкуство от стъкло и др. Стоките, предлагани от Собственика чрез електронния магазин, биха могли да бъдат поръчани от потребителите On-line и са предмет на непрекъснато развитие и допълване.

10. „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“

Операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

11. „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ 

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

12. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“

Действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

13. „АКАУНТ“

Уникален профил, създаден за Вас, даващ ви достъп до нашата платформа и предоставените услуги.

14. „УСТРОЙСТВО“

Всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

15. „ПОРЪЧКА“

Всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика.

16. „УЕБСАЙТ ДОМЕЙН“

www.indorio-art.com и негови поддомейни, представляващи виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Доставчика, който дава възможност за ползване на електронния магазин и различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

17. „ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА“

Връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

18. „ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА“

Съставна и обособена част от уебсайт.

19. „IP АДРЕС“ (“IP address”)

Уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

20. „КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА“

Реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница, визуализирана от потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин, чрез използване на принципа „ключови думи”.

21. „НЕРЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“

Всеки потребител, който не отговаря на критериите за регистриран потребител.

22. „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“

Всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта.

23. „ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ“

Избран от регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

24. „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ“

Обособена част на уебсайта, съдържаща информация за регистрирания потребител, изисквана от собственика при регистрацията и съхранявана от собственика, като достъпът до потребителския профил от регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на регистрирания потребител да ползва определени услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползването на услугите, да променя паролата си и др.

25. „СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ“

Непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

26. „СЪРВЪР“

Устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи, във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

27. „УЕБСАЙТ“ (“website”)

Обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

28. „ЦЕНАТА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ“

Означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената се включват разходите за транспорт и доставка до адрес или до офис в България.

29. „ОНЛАЙН СИСТЕМА ЗА ПОРЪЧКИ“

Или online/On-line поръчки представляват електронен документ, представляващ комуникационна форма в реално време (On-line) за отношенията между собственика, производителя и потребител по договор за покупко-продажба от разстояние на определени избрани от потребителя стоки и/или услуги, заедно с избрания начин за плащане и получаване на стоките. On-line поръчката изразява всички договорни условия по включените в нея въпроси, като всички предхождащи я обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от този договор, с изключение на изрично посочените в него.

30. „ОБЩИ УСЛОВИЯ“

Представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Собственика и Потребителите по договор за покупко-продажба от разстояние. Общите условия са задължителни за всички Потребители на уебсайта и пораждат правно действие между страните след като Потребителят заяви, че приема Общите условия или Потребителят е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който му е предадена стоката.

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.indorio-art.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Производителят, както и дocтaвчиĸът, oбpaбoтвaт личнитe дaнни нa Πoтребителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставено от Потребителя съгласие. Производителят и Дocтaвчиĸът са пyблиĸyвaли инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвaт и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция, cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общите условия.

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

 

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДОСТАВЧИКА

Електронният магазин приема on-line поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден, а поръчки по телефон в следния времеви диапазон от 09:00 часа до 19:00 часа от понеделник до неделя, без официалните почивни дни. Потребителят има право да поръчва всички стоки и/или услуги, посочени в уебсайта. При извършване на поръчка (on-line или по телефон) Потребителят има право да избере вида на стоките и/или услугите и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на уебсайта възможности.

Към всяка стока и/или услуга на уебсайта е предоставена информация, относно крайната цена на стоката или услугата, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Собственикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката и/или услугата, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и/или услугата и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Собственикът и/или Производителят има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, услуги, цени и други характеристики на стоките и/или услугите и Потребителят се счита информиран за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки и/или услуги е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на уебсайта, свързана с поръчаните стоки и/или услуги. Част от информацията ,публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до стоки и/или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

 

Собственикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

(i) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

(ii) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

(iii) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език.

 

Собственикът предоставя на потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу стоки и/или услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и Европейския съюз, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в уебсайта изисквания за конкретните услуги.

Стоките и услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от собственика на потребителя, биха могли да са собствено производство на Собственика или произведени от трети лица по поръчка на потребител чрез посредничеството на собственика.

Предоставянето на стоките и услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Собственикът не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на собственика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Доколкото предоставяните от собственика стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните стоки и услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Собственика.

 

VI. НАЛИЧНОСТ

Всички представени продукти в електронния магазин в сайта www.indorio-art.com са налични. Ако някой от продуктите не е наличен то Доставчикът ще уведоми Потребителя за това в срока за потвърждаване на поръчката му.

Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката, в случай, че някой продукт не е наличен на склад, без да дължи, каквито и да е било неустойки на Потребителя.

При възможност за доставка на продукта за по-късна дата,  Доставчикът си запазва правото да осъществи поръчката, веднага след като  продуктът е наличен и след изрично съгласие от страна на Потребителя.

Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки и/или услуги да не са налични в момента на извършване на поръчката. В случай че собственикът и/или производителят няма възможност за изпълнение на поръчката, поради това, че не разполага налична стока, той уведомява потребителя за изчерпването ѝ на посочения от потребителя адрес на електронна поща или по предоставен от потребителя телефон за връзка. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на поръчката. Когато поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи собственикът възстановява на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване стоките, ако същите са били предплатени.

 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.indorio-art.com 

Уебсайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация. Всеки потребител може да ползва Услугите за нерегистрирани потребители, достъпни чрез уебсайта и без регистрация, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

За да използва предоставяните от собственика стоки и услуги за регистрирани потребители, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на уебсайта и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Полетата на електронната форма за регистрация, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация, като собственика може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на уебсайта. При изпълнение на всяка поръчка потребителят е длъжен да попълни задължителните полета, отбелязани със звездички, както и изрично да се съгласи с настоящите Общи условия.

В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Собственикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. Собственикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена on-line поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. Собственикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.

Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Потвърди”, регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на собственика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Собственикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. 

Потребител на уебсайта, който използва услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на услугите, предоставяни посредством уебсайта. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес  www.indorio-art.com  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

За закупуване на стоки и услуги, предоставяни от собственика, освен регистрация на регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена по един от указаните на съответната Интернет страница начини.

С регистрирането си в уебсайта и придобиване качеството „Регистриран потребител”, всеки регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от собственика стоки и услуги, изискващи само регистрация и достъпни чрез уебсайта, без да е необходимо да се регистрира отделно във всяко едно от тях.

Всеки потребител може да ползва услугите за нерегистрирани потребители по настоящите Общи условия, предоставяни посредством уебсайта и без регистрация, при условията и при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

 

VIII. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

При регистрацията си потребителят посочва потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта. Ако потребителското име не е заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг регистриран потребител.

Потребителското име, с което потребител е регистриран в уебсайта, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на собственика за срока на действие на договора. Собственикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно собственика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.

При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени потребителско име и/или парола, потребителят следва да уведоми собственика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с потребителския профил.

С извършване на регистрацията и създаването на потребителски профил, потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от собственика за целите, посочени в Общите условия.

 

IX. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Потребителите на  www.indorio-art.com имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Платформата  www.indorio-art.com;

 

По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. 

Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата  www.indorio-art.com и настоящите Общи условия. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Потребителя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие между потребителя и собственика, обективирано по следния начин:

 

(а) От страна на Потребителя, чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Купи” или “Поръчай сега” – регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че по договора за покупко-продажба от разстояние между страните е постигнато съгласие; 

Със записването на съгласието на съответен носител в сървъра на собственика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Собственикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и сключване на договора за покупко-продажба от разстояние, в случай на възникване на правен спор. 

Договорът за покупко-продажба от разстояние се сключва на български език. 

С приемането на настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез телефон и/или факс и/или електронна поща. Чрез регистрацията на on-line поръчка в уебсайта, потребителят се съгласява по телефон и/или факс и/или електронна поща да заяви желанието си да получи съответната стока и/или услуга от собственика срещу заплащане. 

Стъпките по сключване на договора са следните, както и с тези указани в уебсайта, но невключени по-долу: 

(i) Потребителят преглежда предлаганите от собственика стоки и/или услуги; 

(ii) Потребителят избира една или няколко от предлаганите от собственика стоки и/или услуги, която/които се добавят във виртуална кошница на потребителя, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да запише номера на желания от него артикул по подходящ начин; 

(iii) Потребителят следва да влезе в потребителския си профил, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да позвъни на телефон 089 3017 944; 

(iv) Потребителят следва да въведе адрес за доставка, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да уведоми оператора за адрес за доставка;

(v) Потребителят следва да потвърди начина на плащане, а в случай на поръчка по телефона Потребителят следва да уведоми оператора за избран начин на плащане; 

(vi) Потребителят следва да се съгласи с Общите условия;

(vii) Потребителят следва да финализира on-line поръчката чрез натискане на виртуалния бутон “Купи” или “Поръчай сега” и да извърши плащане по съответният метод упоменат в сайта, а в случай на поръчка по телефона;

(viii) Потребителят следва да потвърди направена поръчка след позвъняване към оператор по телефон;

(ix) След финализиране на поръчката собственикът изпраща уведомление за регистриране на on-line поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й; 

(xi) получаването от страна на потребителя на уведомление от страна на собственика, че е готов да изпрати стоката от поръчката. 

 

(б) Договорът за покупко-продажба от разстояние между собственика и потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на потребителя на уведомление от страна на собственика, че е готов да изпрати стоката от поръчката (on-line или по телефон) или да предостави услугата. Това уведомление собственикът отправя до потребителя чрез телефон и/или електронна поща.

(i) Договорът за покупко-продажба от разстояние, сключен между собственика и потребителя, се състои от настоящите Общи условия и заявената и предоставена информация от потребителя в уебсайта;

(ii) Собственикът не носи отговорност за своевременното доставяне на информация относно завършени поръчки на потребителя;

(iii) Собственикът не носи отговорност за несвоевременен отговор на въпроси, коментари за продукти, информация за наличност на продукти;

(iv) Собственикът не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било характер и размер, настъпили в резултата на или поради използване/или невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика и други подобни на уебсайта;

(vi) Собственикът не носи отговорност за продукти, артикули и/или услуги претърпели повреда при доставка по вина на трети страни;

(vii) Потребителят декларира, че е информиран и съгласен, че част от стоките публикувани на уебсайта, биха могли да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, като е възможно част от тях да не са налични при заявяване на поръчка чрез on-line системата за поръчки или по телефон;

(viii) Потребителят декларира, че е информиран и съгласен, че заявената от него поръчка (on-line или по телефон) може да претърпи промени, които собственикът се задължава да съобщи на потребителя на предоставена от последния електронна поща и/или по предоставен телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка (on-line или по телефон) до адреса на потребителя;

(ix) Собственикът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката (on-line или по телефон) по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи собственикът уведомява за това потребителя чрез телефон и/или електронна поща. При това положение единствената отговорност на собственика е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата (ако не е извършена);

(x) По поръчките (on-line или по телефон), за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена стока и/или услуга са описани в уебсайта;

(xi) Срещу предоставените от собственика стоки и/или услуги, потребителят заплаща цената на поръчката, по избрания метод на плащане, упоменат в сайта, съгласно условията и сроковете на настоящите Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на уебсайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка (on-line или по телефон) в електронния магазин на уебсайта е свързана със задължение за плащане от негова страна;

(xii) Собственикът запазва правото си на едностранна промяна в стоките и/или услугите, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира потребителя в съответствие с настоящите Общи условия. Собственикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на уебсайта без предварително уведомление до потребителя;

(xiii) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената за съответната стока и/или услуга;

(xiv) Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на потребителя, след извършване на плащането от негова страна.Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера/превозвача.

Настоящите Общи условия не се прилагат за стоки и/или услуги, за които има отделни правила.

 

X. ЦЕНИ

Всички посочени на уебсайта крайни цени са в български лева и са с включен данък добавена стойност. В случай, че стока и/или услуга има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Крайната цена на стоката или услугата е с включени всички данъци и такси. Когато поради естеството на стока или услуга цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – е посочен начина на нейното изчисляване. Собственикът има право да променя цените, посочени в уебсайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазина на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя. Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени.

В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

 

XI. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да извърши плащането на цената на стоката и/или услугата по един от следните начини или по различен, посочен в уебсайта начин:

(i) наложен платеж – заплащането се извършва в момента на доставката на стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от потребителя адрес за доставка и предаде стоката на потребителя. Цената на поръчката се заплаща на куриера/превозвача.

(ii) чрез плащане чрез виртуален ПОС терминал с дебитна/кредитна карта – потребителят депозира сума, равна на стойността поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал.

(iii) по банков път по посочена от собственика банкова сметка.В срок от 2 (два) работни дни след изпращане на поръчката потребителят следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на следната електронна поща на собственика: sales@indorio-art.com, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочената електронна поща датата на плащането, банката, номер на платежното нареждане/вносната бележка, номер на поръчката, три имена и телефонен номер за контакт.

 

В случай на плащане чрез виртуален ПОС терминал или плащане в банка, собственикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са само и единствено за сметка на потребителя.

 

Цената на услугата може да бъде платена от потребител или от трето лице.

При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от потребителя, последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, както и с настоящите Общи условия. След финализиране и потвърждаване на поръчката от потребителя, системата на електронния магазин изпраща автоматично информационна електронна поща, която потвърждава получаването на поръчката в системата на собственика.

Ако в срок до 2 (два) работни дни от получаване на поръчка, цената й не е получена по банковата сметка на собственика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), поръчката се счита за автоматично отменена и собственикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

Собственикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че потребителят откаже да предостави изискваната от собственика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя.

 

XII. ЦВЕТОВЕ, СТИЛ И РАЗМЕРИ

Представените продукти са такива, каквито се виждат на съпътстващите снимки. Възпроизвеждането на цветове и стилове е толкова точно, колкото позволяват обработката на снимки и изображения. Доставчикът не поема отговорност за малки отклонения в цвета, стила и размера на продукта, тъй като става въпрос за продукти ръчна изработка.

Поради творческия елемент на работа и индивидуалния подход на всеки творец и занаятчия, при индивидуални поръчки, Доставчикът не поема отговорност за пълната идентичност на изработения продукт с предствената снимка.

Поради разлики в мониторите и техните настройки, реалните цветове и текстури на повърхностите на произведенията може леко да се различават от тези на снимките.

Възможно е снимките, които се използват на интернет сайта за промотиране на стока или услуга не винаги да са реални. Получателят на услугата трябва да има предвид, че в действителност обстановката, предметите могат да се различават от визуално представените, за което доставчикът на услугата не носи отговорност.

 

XIII. ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА

Част от продуктите представени на сайта  www.indorio-art.com се изработват само по индивидуална заявка. Всеки такъв продукт ще бъде съпътстван с разяснение за срока на изработка. Продуктите, които са били изработени по поръчка на Потребителя, не подлежат на връщане във връзка с разваляне на договора за покупко-продажба.

 

XIV. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

До края на деня, в който поръчката е направена, потребителят има право да я откаже като уведоми собственика за това на следната електронна поща: sales@indorio-art.com.  Потребителят следва задължително да идентифицира поръчката, която отказва.

 

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

Условията, при които връщането се извършва са:

 

(i) Потребителят предварително да уведоми собственика на електронна поща: sales@indorio-art.com, че се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума. В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(ii) Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да е запазена и целостта ѝ да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от собственика защитни стикери и други означения, пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (Гаранционна карта, Експедиционна бележка, Договор, Касов Бон) за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от ЗЗП. На потребителят не се връща намалената стойност на стоката, причинена от изпробването и употребата ѝ.

При неизпълнение на посочените условия собственикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

 

 1. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя, като потребителят поема разходите за връщането на стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на собственика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
 2. В случай че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път като е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от собственика да се извършва по банков път, независимо от използваното от потребителя платежно средство за заплащане на съответната поръчка. Собственикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 3. Потребителят може да използва, но не е длъжен, Формуляр към настоящите Общи условия за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора. Формуляр за отказ от договор може да откриете в раздел Условия за връщане на продукт и рекламации.
 4. Потребителят следва да изпрати на собственика стоката, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е получил стоката. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде обратно стоката на собственика преди изтичането на 14-дневния срок.

Повече относно условията за връщане на продукт и рекламация можете да откриете в Условия доставка и рекламации.

 

XV. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Производителят е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими. За да съответстват на договора за продажба, стоките, когато е приложимо, трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:

 1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
 2. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;
 3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и
 4. да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

 

В допълнение към индивидуалните изисквания, стоките трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие:

 1. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;
 2. да притежават качествата на мострата или модела, която Производителят е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;
 3. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и
 4. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

 

Счита се, че няма липса на съответствие, ако в момента на сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

Всяко несъответствие, произтичащо от неправилното инсталиране на стоките, се счита за несъответствие на стоките, когато:

 1. инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от продавача или от лице, за чиито действия Производителят отговаря, или
 2. инсталирането на стоките е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от продавача, или в случаите на стоки, съдържащи цифрови елементи, предоставени от продавача или от доставчика на цифровото съдържание или цифровата услуга.

 

Производителят отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

 

Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 2. да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. да развали договора.

 

В случаите по  т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2. значимостта на несъответствието, и
 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Производителят може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства.

 

Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 1. Производителят не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗПСЦУСПС или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от ЗПСЦУСПС или Производителят е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Производителят има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 4. Производителят е заявил или от обстоятелствата е ясно, че Производителят няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

 

Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато Производителят не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките Производителят взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

Производителят възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Производителят е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

 1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката.

 

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Собственикът предоставя информация за гаранционни срокове на закупената стока, както и посочва всички условия на предоставената търговска гаранция. Собственикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции. Предоставената от собственика гаранция предоставя допълнителни юридически права, които по никакъв начин не засягат и противоречат на определените със закон права.
 2. Собственикът препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран от него фирмен сервиз/служител. В случай че потребителят не използва услугата за монтаж на закупената стока, той трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема. При неясноти или проблеми потребителят трябва да се свърже със собственика по електронна поща sales@indorio-art.com, или по телефон 089 3017 944.
 3. Обхватът на гаранцията е посочен в описанието на всеки продукт в електронния магазин.
 4. Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя седмици месеци или години, посочен в описанието на всеки продукт в електронния магазин. За упражняване на правата си по законовата гаранция и предявяване на рекламация следва покупката да се удостовери с оригиналната касова бележка и/или данъчна фактура.
 5. При предявена претенция по предоставената гаранция, собственикът ще огледа стоката и ще прецени дали гаранцията я покрива. По свое усмотрение собственикът ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същата или аналогична. В тези случаи собственикът поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от собственика. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на собственика. Ако съответната стока вече не се предлага, собственикът ще осигури подходящ заместител, който ще определи по собствена преценка.
 6. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не покриват повреди причинени при транспорт на поръчката от клиента, качване на поръчката от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/ извършен) от страна на потребителя. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.
 7. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случай на:

(i) непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи.

(ii) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от собственика сервизен (монтажен) център;

(iii) в случай на повреди/дефекти, причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);

(iv) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

(v) в случай, че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/извършва монтаж на детайла/продукта;

(vi) при несъдействие от страна на потребителя и непредставяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.);

(vii) гаранцията не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

(viii) предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

 

 1. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените в уебсайта обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализирани сервизи, посочени на уебсайта.
 2. Стоките и услугите, посочени в уебсайта, са ограничени само до посочените в уебсайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски.
 3. За да се възползва от гаранцията, е необходимо потребителят да следвате инструкциите за поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за поддръжка потребителят би могъл да намери в уебсайта.
 4. Гаранционните сертификати, издадени от собственика ще се изпращат на потребителя на хартиен носител заедно с поръчания продукт и биха могли да бъдат предоставяни в електронен формат на посочена от Клиента електронна поща или чрез добавянето им в акаунта на потребителя.
 5. Потребителят е длъжен да актуализира регулярно данните в потребителския си профил и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като собственикът ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Потребителят следва да има предвид, че собственикът не и няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

 

XVII. РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или Производителят е предоставил търговска гаранция за тях.

Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, Производителят е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

Производителят е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки.

При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Когато Производителят удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.indorio-art.com
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.indorio-art.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Собственикът на сайтът www.indorio-art.com има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама.

Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 • да спазва законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на електронния магазин;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.
 • Потребителят има право да влиза и да се вписва в сайта със своето потребителско име и парола по всяко време от своите лични устройства;
 • Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на сайта.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Потребителите нямат право да публикуват порнографско, нецензурно, сексистко, клеветническо, обидно, заплашително, или расистко съдържание в местата за коментари в онлайн платформата. 
 • Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

 

 • Собственикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на уебсайта и електронния магазин в съответствие с настоящите Общи условия.
 • Собственикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достoяние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от потребителя при ползване на услугите предоставяни посредством уебсайта.
 • Собственикът има право да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния потребителски профил.
 • Собственикът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител и в случай, че регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на собственика върху съдържащите се на уебсайта – обекти на интелектуална собственост.
 • Собственикът може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в уебсайта за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. Собственикът си запазва правото при предоставяне на услугите по настоящите Общи условия да поставя на вниманието на регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на собственика и/или свързани с него трети лица, или такива, намиращи се извън контрола на Собственика, включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 • Собственикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени и/или на свързани трети лица или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от собственика.
 • Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством уебсайта и/или електронния магазин при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от собственика за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува услугите, регистрираният потребител, следва да въведе потребителското си име и парола. Нерегистрираният потребител може да ползва услугите за нерегистрирани потребители по настоящите Общи условия, предоставяни посредством уебсайта, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.
 • Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от собственика, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от собственика и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

 

XIX. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.indorio-art.com  може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

 

XX. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.indorio-art.com принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското и световното законодателство. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на собственика, потребителят дължи на собственика неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава собственика от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

 

XXI. ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

 

XXII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други. 
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 • Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на www.indorio-art.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформатa www.indorio-art.com.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор зa покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

Доставчикът не носи отговорност и за:

 • вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, или трети лица, които са подизпълнители в интернет сайта; 
 • евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от получателя на услугата чрез интернет сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат неверни, грешни или подвеждащи; 
 • нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от получатели на услугата или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта; 

вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери или други връзки, поставени на интернет сайта; 

 • всички вреди, причинени на получателите на услугата при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на доставчика на услугата; 
 • ако получателят на услугата забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите; 

 

XXIII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 

XXIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят и Доставчикът в платформата www.indorio-art.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

XXV. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

XXVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(а) преустановяване на дейността на собственика или прекратяване поддържането на уебсайта;

(б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;

(в) други предвидени в закона случаи.

 

XXVII. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител или Производител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или 

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

(г) в случай, че акаунтът ви бъде деактивиран или изтрит, единствената ви възможност е да поискате възстановяване на акаунта си, като се свържете с Доставчикът на support@indorio-art.com.

 

XXVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.

 

XXIX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика. 

Ако потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.